Thông tin chung

Tài liệu này đặt ra Chính sách bảo mật của trang web (sau đây: Trang web). Trang web này được quản lý bởi icoupons.vn, được đăng ký tại Tòa án quốc gia.

Các thuật ngữ bắt đầu bằng chữ in hoa sẽ có nghĩa như được gán cho chúng trong Quy định của trang web.

Dữ liệu cá nhân do Người kiểm soát trang web thu thập được xử lý theo Quy định của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kiểm soát viên của trang web thực hiện tất cả các nỗ lực cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin liên quan đến Người dùng được giao phó cho anh ta. Kiểm soát viên lựa chọn và sử dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp chuyên sâu, bao gồm các biện pháp lập trình và tổ chức để bảo vệ việc xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt bảo vệ dữ liệu chống lại sự truy cập của các thực thể trái phép, tiết lộ, mất mát và hư hỏng, sửa đổi và xử lý trái phép với vi phạm ràng buộc quy định pháp luật.

Các dịch vụ có sẵn trên trang web không dành cho người dùng dưới 16 tuổi. Người kiểm soát dữ liệu cá nhân không cung cấp cho việc thu thập dữ liệu có chủ ý của trẻ em dưới 16 tuổi.

Dữ liệu cá nhân

Kiểm soát dữ liệu cá nhân

Bộ điều khiển dữ liệu cá nhân của bạn là:

Bạn có thể liên hệ với Kiểm soát viên dữ liệu cá nhân về các vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách:

Email: support.icoupons.vn@gmail.com

Địa chỉ: Vincity Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Mục đích và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Bộ điều khiển xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau và trong phạm vi sau:

thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn (ví dụ: tạo tài khoản), tức là dữ liệu được nêu trong biểu mẫu đăng ký trên Trang web, tức là địa chỉ e-mail và mật khẩu, giới tính, ngày sinh; nếu Tài khoản được đăng ký thông qua dịch vụ xác thực bên ngoài (ví dụ: Google+, Facebook), chúng tôi sẽ lưu tên của bạn; để cung cấp Dịch vụ yêu cầu tạo Tài khoản, chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn được nêu trong Tài khoản;

để cung cấp các dịch vụ không yêu cầu tạo Tài khoản, nghĩa là duyệt các trang web của Công cụ tìm kiếm trang web, nội dung và dịch vụ, tạo mã khuyến mãi, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi hoạt động của bạn trên Trang web, tức là thông tin về nội dung hoặc dịch vụ bạn duyệt, thông tin trên thiết bị, hệ điều hành, vị trí và ID duy nhất, địa chỉ IP;

thống kê sử dụng các chức năng cụ thể có sẵn trên Trang web, tạo điều kiện cho việc sử dụng Trang web và cung cấp bảo mật CNTT cho Trang web, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến hoạt động của bạn trên Trang web và thời gian dành cho mỗi trang phụ của Trang web, lịch sử duyệt web của bạn, vị trí, địa chỉ IP, ID của thiết bị, thông tin trên trình duyệt web và hệ điều hành của bạn;

xác định, yêu cầu và thực hiện các khiếu nại cũng như bảo vệ chống lại khiếu nại trong tố tụng và tố tụng của tòa án trước các cơ quan điều hành khác, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được gửi trong khi đăng ký trên Trang web (tạo Kế toán) và các dữ liệu khác cần thiết để chứng minh sự tồn tại của khiếu nại hoặc dựa trên các quy định pháp luật, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác;

xem xét khiếu nại và chuyển động và trả lời câu hỏi từ Người dùng, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bạn đã gửi trong biểu mẫu liên hệ, khiếu nại và chuyển động hoặc để trả lời các câu hỏi có trong một hình thức khác và một số dữ liệu cá nhân được nêu trong Tài khoản của bạn, cũng như dữ liệu liên quan các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi, đó là lý do cho khiếu nại hoặc chuyển động, và dữ liệu từ các tài liệu kèm theo khiếu nại hoặc chuyển động;

tiếp thị Dịch vụ và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi, bao gồm tiếp thị lại, vì mục đích đó, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bạn đã gửi khi bạn tạo Tài khoản và cập nhật nó, dữ liệu liên quan đến hoạt động của bạn trên Trang web, bao gồm các hoạt động được đăng ký và lưu trữ qua Cookies , đặc biệt là lịch sử duyệt web, lịch sử công cụ tìm kiếm, nhấp vào Trang web, ngày đăng nhập và đăng ký, lịch sử và hoạt động của bạn được liên kết với chúng tôi liên lạc với bạn. Trong trường hợp tiếp thị lại, chúng tôi sử dụng dữ liệu về hoạt động của bạn để tiếp cận bạn với tiếp thị của chúng tôi được truyền đạt bên ngoài Trang web và vì mục đích đó, chúng tôi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp bên ngoài. Những dịch vụ này bao gồm hiển thị thông tin liên lạc của chúng tôi trên các trang web khác ngoài Trang web. Chi tiết có thể được tìm thấy trong các điều khoản liên quan đến Cookies;

tổ chức các chương trình cạnh tranh và lòng trung thành, thông báo cho người chiến thắng và quảng cáo ưu đãi của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Tài khoản của bạn và trong quá trình đăng ký một cuộc thi hoặc chương trình khách hàng thân thiết. Thông tin chi tiết trong phạm vi này được đưa ra mỗi lần trong các điều khoản quy định việc tham gia vào một cuộc thi hoặc một chương trình khách hàng thân thiết;

nghiên cứu thị trường và ý kiến được thực hiện bởi chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi, tức là thông tin về các dịch vụ, dữ liệu của bạn được nêu trong Tài khoản của bạn hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ, địa chỉ email của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu được thu thập trong quá trình nghiên cứu thị trường và ý kiến không được sử dụng cho mục đích tiếp thị. Các mẹo chi tiết được bao gồm trong thông tin trên một bảng câu hỏi nhất định hoặc tại nơi bạn nhập dữ liệu của mình.

Danh mục dữ liệu cá nhân tương ứng

Người thu thập dữ liệu cá nhân xử lý các loại dữ liệu cá nhân tương ứng sau:

chi tiết liên lạc;

thông tin về hoạt động trên trang web; Danh mục dữ liệu cá nhân tương ứng;

dữ liệu liên quan đến khiếu nại và chuyển động;

dữ liệu liên quan đến dịch vụ tiếp thị.

Tự nguyện nộp dữ liệu cá nhân

Bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn một cách tự nguyện. Việc gửi dữ liệu là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của Người kiểm soát dữ liệu cá nhân thông qua Trang web.

Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho đến khi không còn cần thiết để thực hiện các đơn đặt hàng, hoạt động tiếp thị và cung cấp các dịch vụ khác cho Người dùng. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trong các trường hợp sau:

khi người có dữ liệu được xử lý yêu cầu xóa hoặc rút lại sự đồng ý của họ;

khi người có dữ liệu được xử lý vẫn không hoạt động trong hơn 10 năm (liên hệ không hoạt động);

khi Bộ điều khiển được thông báo rằng dữ liệu được thu thập đã lỗi thời hoặc không chính xác.

Một số dữ liệu trong phạm vi: địa chỉ e-mail, tên, có thể được lưu trữ trong 3 năm tiếp theo cho mục đích bằng chứng, mục đích liên quan đến khiếu nại liên quan đến các dịch vụ do Trang web cung cấp – trong trường hợp này, dữ liệu sẽ không được sử dụng cho mục đích tiếp thị.

Dữ liệu về các cuộc thi, chương trình khách hàng thân thiết sẽ được lưu trữ trong 5 năm sau khi kết thúc cuộc thi hoặc chương trình khách hàng thân thiết.

Dữ liệu của người dùng chưa đăng ký được lưu trữ trong một khoảng thời gian tương ứng với vòng đời của cookie được ghi trong tệp cookie của thiết bị cho đến khi Người dùng xóa chúng trong thiết bị của họ.

Dữ liệu cá nhân của bạn tùy thuộc vào sở thích, hành vi và lựa chọn nội dung tiếp thị của bạn có thể được sử dụng làm cơ sở để thực hiện các quyết định tự động nhằm xác định cơ hội bán hàng trong Trang web.

Người nhận dữ liệu cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho các loại người nhận sau:

các cơ quan công cộng, ví dụ truy tố, Cảnh sát, Tổng Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Chủ tịch của UOKiK, theo yêu cầu của họ,

nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi sử dụng để chạy Trang web của chúng tôi, ví dụ: để hoàn thành đơn hàng của bạn. Tùy thuộc vào các điều khoản và hoàn cảnh hợp đồng, các đối tượng này hành động theo hoa hồng của chúng tôi hoặc đặt ra các mục đích và cách xử lý dữ liệu của bạn một cách độc lập. Danh sách các nhà cung cấp:

Google Viet Nam Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) với chỗ ngồi ở Viet Nam

Facebook Viet nam với chỗ ngồi ở Viet Nam

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360)

Google Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ

Amazon Web Services Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ

ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu giả danh (tức là dữ liệu không thể nhận dạng bạn) cho các đối tượng bên ngoài.

Quyền của người liên quan đến dữ liệu

Theo GRDP, bạn có quyền:

nhu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;

yêu cầu làm rõ dữ liệu cá nhân của bạn;

yêu cầu loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn;

hạn chế nhu cầu đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

gửi phản đối để xử lý dữ liệu cá nhân;

yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

Collector, không chậm trễ quá mức – và trong mọi trường hợp trong vòng một tháng kể từ khi nhận được nhu cầu – sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các hành động được thực hiện liên quan đến nhu cầu của bạn. Nếu cần thiết, thời hạn một tháng có thể được kéo dài thêm hai tháng nữa do tính chất phức tạp của nhu cầu hoặc do số lượng nhu cầu.

Trong mọi trường hợp, Người thu thập dữ liệu cá nhân sẽ thông báo cho bạn về việc gia hạn trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn, nêu rõ lý do cho sự chậm trễ.

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền được Collector thông báo dữ liệu cá nhân cho dù dữ liệu cá nhân của bạn có được xử lý hay không.

Nếu Collector xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền:

truy cập dữ liệu cá nhân của bạn;

có được thông tin về mục đích xử lý dữ liệu, danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý, người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu đó, thời gian dự kiến lưu trữ dữ liệu hoặc tiêu chí thiết lập thời gian đó, về quyền của bạn theo GDPR và quyền khiếu nại cơ quan giám sát, về nguồn dữ liệu, quy trình ra quyết định tự động, bao gồm các biện pháp hồ sơ và bảo mật được áp dụng khi dữ liệu được chuyển ra ngoài Liên minh châu Âu;

có được một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn truy cập dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com

Quyền cải chính

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, bạn có quyền yêu cầu cải chính bởi Kiểm soát viên.

Bạn cũng có quyền yêu cầu hoàn thành dữ liệu cá nhân của mình bởi Collector.

Nếu bạn muốn yêu cầu cải chính dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com

Nếu bạn đã đăng ký dữ liệu cá nhân của mình trên Trang web, bạn có thể khắc phục và bổ sung dữ liệu sau khi đăng nhập vào Trang web.

Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn (cái gọi là ‘quyền bị lãng quên’)

Bạn có quyền yêu cầu Collector xóa dữ liệu cá nhân của mình nếu:

Dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập hoặc xử lý theo bất kỳ cách nào khác;

bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn trong phạm vi dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý;

Dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý trái pháp luật;

bạn đã phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả hồ sơ, trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân được liên kết với tiếp thị trực tiếp;

bạn đã phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình kết hợp với xử lý cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc xử lý cần thiết cho các mục đích do lợi ích hợp pháp được thực hiện bởi Collector dữ liệu cá nhân hoặc bởi bên thứ ba.

Mặc dù nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn, Bộ điều khiển có thể tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn để xác định, yêu cầu hoặc bảo vệ khiếu nại, trong đó thực tế bạn sẽ được thông báo.

Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com

Quyền yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế

Bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu:

bạn đặt câu hỏi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn – Người thu thập dữ liệu cá nhân sẽ hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để xác minh tính chính xác của dữ liệu của bạn;

việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm luật pháp và thay vì xóa dữ liệu của bạn, bạn yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình;

dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho mục đích xử lý, nhưng vẫn cần phải xác định, yêu cầu hoặc bảo vệ khiếu nại của bạn;

bạn đã nộp đơn phản đối để xử lý dữ liệu cá nhân của mình – cho đến khi được xác định nếu quyền lợi hợp pháp của Người kiểm soát dữ liệu cá nhân ghi đè lên cơ sở được nêu trong phản đối của bạn.

Nếu bạn muốn hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com

Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền nộp đơn phản đối liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào nếu:

bạn đã phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình kết hợp với xử lý cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc xử lý cần thiết cho các mục đích do lợi ích hợp pháp được thực hiện bởi Collector dữ liệu cá nhân hoặc bởi bên thứ ba;

Marketing trực tiếp

Nếu bạn muốn phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com

Quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình từ Người thu thập dữ liệu cá nhân theo định dạng có cấu trúc, phổ biến, có thể đọc bằng máy, cũng như quyền gửi dữ liệu này đến người thu thập dữ liệu cá nhân khác.

Bạn cũng có thể yêu cầu Người thu thập dữ liệu cá nhân gửi dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp đến người thu thập khác (nếu khả thi về mặt kỹ thuật).

Nếu bạn muốn chuyển dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com

Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Việc rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của bạn trước khi rút tiền.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support.icoupons.vn@gmail.com hoặc giới thiệu các sửa đổi phù hợp trong cài đặt Tài khoản của bạn.

Khiếu nại với cơ quan giám sát

Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cấu thành vi phạm các quy định của GDPR, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại Quốc gia thành viên của bạn, nơi làm việc hoặc nơi cam kết Cáo buộc vi phạm.

Cookie

Thông tin chung

Trong quá trình duyệt các trang web trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các tệp Cookies, sau đây được gọi là Cookies, là những mẩu thông tin văn bản nhỏ được ghi trên thiết bị cuối của bạn kết hợp với việc bạn sử dụng Trang web. Việc sử dụng ‘cookie’ nhằm vào chức năng phù hợp của trang web.

Các tệp cookie cho phép nhận dạng phần mềm bạn sử dụng và để phù hợp với Trang web với nhu cầu cá nhân của bạn.

Cookies thường chứa tên miền mà họ đến, thời gian lưu trữ chúng trong thiết bị và giá trị được gán.

Bảo vệ

Cookies chúng tôi sử dụng là an toàn cho các thiết bị của bạn. Đặc biệt, Cookies không thể truyền virus hoặc phần mềm độc hại hoặc không mong muốn khác vào thiết bị của bạn.

Các loại ‘cookie’

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie:

Cookie phiên: các tệp được lưu trữ trên thiết bị của bạn vẫn ở đó cho đến hết phiên của một trình duyệt cụ thể. Thông tin được ghi lại sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi bộ nhớ của thiết bị. Cơ chế của cookie phiên không cho phép thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ thông tin bí mật nào từ thiết bị của bạn.

Cookie vĩnh viễn: chúng được lưu trữ trên thiết bị của bạn và vẫn ở đó cho đến khi chúng bị xóa. Kết thúc phiên của một trình duyệt nhất định hoặc tắt thiết bị sẽ không xóa chúng khỏi thiết bị của bạn. Cơ chế của cookie vĩnh viễn không cho phép thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ thông tin bí mật nào từ thiết bị của bạn.

Mục tiêu

Chúng tôi cũng sử dụng cookie của các thực thể bên ngoài cho các mục đích sau:

để tạo số liệu thống kê, giúp chúng tôi hiểu cách Người dùng trang web sử dụng các trang web, cho phép chúng tôi cải thiện cấu trúc và nội dung của họ bằng các công cụ phân tích Google Analytics, công cụ thu thập tương ứng, Google Inc. Hoa Kỳ hoặc Google Ireland Ltd. có trụ sở tại Ireland, Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: http://www.google.com/intl/pl/polaho/privacy/, http://www.google.com/intl / pl / chính sách / quyền riêng tư / đối tác /

để thiết lập hồ sơ của Người dùng để trình bày các tài liệu trong các mạng quảng cáo phù hợp với anh ấy và để khớp chính xác hơn các thông điệp quảng cáo liên quan đến vị trí và hành vi của người dùng với việc sử dụng Google AdWords, bộ điều khiển của Google Inc. vị trí của mình tại Hoa Kỳ hoặc Google Ireland Ltd. có trụ sở tại Ireland, Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: http://www.google.com/intl/pl/polaho/privacy/, http://www.google. com / intl / pl / chính sách / quyền riêng tư / đối tác /;

để phổ biến trang web bằng phương tiện của YouTube LLC với số ghế đã đăng ký tại: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ, Chính sách bảo mật của YouTube có sẵn tại :;

để đăng nhập vào Trang web và phổ biến trang web bởi Facebook.com, Người kiểm soát là Facebook Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc Facebook Ireland với vị trí của mình và Ireland, Chính sách bảo mật của Facebook có tại: https: // www.facebook.com/help/cookies/;

để phổ biến trang web bằng Instagram.com, Bộ điều khiển trong đó là Instagram LLC. với chỗ ngồi đã đăng ký tại Hoa Kỳ, Chính sách bảo mật của Instagram.com có sẵn tại: https://help.instagram.com/155833707900388;

để phổ biến trang web bằng phương tiện của Pinterest.com, Người kiểm soát là Pinterest Inc. với chỗ ngồi đã đăng ký tại Hoa Kỳ, Chính sách bảo mật của Pinterest.com có sẵn tại: – https://about.pinterest.com/pl /Chính sách bảo mật;

để phổ biến trang web bởi twitter.com, Người kiểm soát là Twitter Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ, Chính sách bảo mật của twitter.com có sẵn tại: https://support.twitter.com/articles/20170514;

để đăng nhập vào Trang web và phổ biến trang web bằng plus.google.com, Người kiểm soát của Google Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc Google Ireland Ltd. với vị trí của mình và Ireland, Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: http://www.google.com/intl/pl/polaho/privacy/;

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của các công ty được đề cập ở trên để tìm hiểu các nguyên tắc sử dụng tệp cookie.

Các tệp cookie có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo, đặc biệt là Google, để hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Với mục đích đó, thông tin về cách duyệt Internet của bạn hoặc thời gian duyệt trang web có thể được ghi lại.

Để duyệt và chỉnh sửa thông tin về các tùy chọn của bạn được Google thu thập, bạn có thể sử dụng công cụ sau: https://www.google.com/ads/preferences/

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi cài đặt tệp cookie bằng cách xác định các điều kiện để lưu trữ tệp Cookies và để truy cập thiết bị của bạn thông qua Cookies trong cài đặt trình duyệt web hoặc trong cài đặt cấu hình dịch vụ. Có thể thay đổi cài đặt theo cách để chặn xử lý Cookie tự động trong cài đặt trình duyệt web hoặc để thông báo bất cứ khi nào Cookies được đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin chi tiết về khả năng và phương pháp xử lý Cookies có sẵn trong cài đặt phần mềm của bạn (trình duyệt web).